Zamawiający, aby uchronić się przed nierzetelnymi wykonawcami bardzo często korzystają z instytucji wadium. Przez to pojęcie należy rozumieć określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium powinno być utrzymywane przez cały okres związania ofertą. O ile żądanie wadium…

Odwołanie do KIO jest środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom na nieprawidłowe działanie zamawiającego. Poniżej zostanie omówiona procedura wnoszenia odwołania do KIO. Odwołanie do KIO. Jakie czynności zamawiającego mogą zostać zaskarżone do KIO? Ustawa PZP przewiduje możliwość wniesienia odwołania na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy…

logo-footer