Spadkobierca, który wie, że spadkodawca pozostawił w spadku zadłużony majątek może ten spadek odrzucić. Podejmując decyzję o odrzuceniu spadku, spadkobierca powinien mieć świadomość, że nie odziedziczy po spadkodawcy żadnych długów, ale także żadnego majątku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.  Zasadę odrzucenia spadku reguluje ustawa z dnia…

Spadek po rodzicach, czy spadek po ojcu lub matce, nabywa się z chwilą śmierci rodzica – jest moment otwarcia spadku. Formalne nabycie spadku musi jednak odbyć się przed sądem lub u notariusza i polega na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy i biegnie od otwarcia spadku (chwila…

W jakiej kolejności dziedziczy dziecko? W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje…

Zwykle po śmierci rodziców stajemy przed koniecznością uporządkowania ich spraw finansowych, w tym również spadkowych. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, jakie kroki należy podjąć, aby dokonać podziału majątku, na przykład po śmierci ojca. Przepisy związane z postępowaniem spadkowym znajdziemy w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Procedurę podziału majątku po śmierci…

Kodeks cywilny reguluje zasady wspólności majątku spadkowego i działu spadku. Czym jest dział spadku? Istota działu spadku Często po jednym spadkobiercy dziedziczy kilka osób. Jeśli spadek przypada kilku spadkobiercom, co do wspólności majątku spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że takich kilku spadkobierców staje się współspadkobiercami. Istnieje między nimi…

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza dotyczy zarówno aktywów przejmowanych po zmarłej osobie, jak i długów, które po sobie pozostawiła. W praktyce oznacza to, że nie mamy możliwości przejąć wyłącznie kosztowności czy gotówki, lecz również długi zmarłego, jeśli ten posiadał takowe. Co istotne, wartość przejmowanych długów nie może przekroczyć wartości aktywów. Co warto wiedzieć o spadku z…

Etymologia słowa testament wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słów: „testis”, co oznacza „świadka” oraz „testamentum” czyli „sporządzone przy świadkach”. W biblijnym odniesieniu może oznaczać „przymierze” (np. zawarte między Bogiem a człowiekiem), jak też „przesłanie dla kolejnych pokoleń”. To ostatnie ujęcie odnosi się do literatury (np. Stary Testament, Nowy Testament, wiersz „Testament mój” Słowackiego,…

Testament allograficzny, popularnie zwany także „testamentem urzędowym”, jest, obok testamentu własnoręcznego i notarialnego, jedną z przewidzianych w kodeksie cywilnym zwykłych form testamentu. Testament allograficzny – co to jest? Co to jest testament urzędowy? Zgodnie z art. 951 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją…

Spadkodawca sporządzając testament może nie tylko rozporządzić majątkiem na rzecz konkretnych osób, ale również wydziedziczyć spadkodawcę ustawowego, pozbawiając go tym samym prawa do zachowku. Przed wydziedziczeniem należy jednak pamiętać o skutkach, jakie niesie za sobą ewentualne przebaczenie. Wydziedziczenie Art. 1008 kodeksu cywilnego przewiduje, że spadkodawca może w testamencie pozbawić spadkobierców ustawowych (zstępnych, wstępnych, małżonka i…

Testament własnoręczny (holograficzny) jest, obok testamentu notarialnego i allograficznego, jedną z przewidzianych w kodeksie cywilnym zwykłych form testamentu. Jest to także najprostsza forma sporządzenia ostatniej woli. Testament własnoręczny – jak napisać testament własnoręczny (holograficzny)? Sporządzenie  testamentu holograficznego polega na spisaniu przez spadkodawcę ostatniej woli w całości pismem ręcznym, którą to następnie podpisuje i opatruje datą….

Page 2 of 3 1 2 3
logo-footer