Żaden przepis nie zabrania nawiązania stosunku pracy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Z powyższego wynika, że zawarcie umowy o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do…

Zgodnie z art.  29 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy; 2) miejsce wykonywania pracy; 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 4) wymiar czasu pracy;…

logo-footer