Jaka jest istota wadium w zamówieniach publicznych? Wadium stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy. Jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium, jego niewniesienie skutkuje odrzuceniem oferty. Wadium w zamówieniach publicznych – Wysokość wadium W postępowaniach powyżej progów unijnych wadium wynosi 3% wartości zamówienia. Natomiast w tzw. procedurze krajowej wysokość wadium nie…

Niejednokrotnie klienci mają wątpliwość jak powinna brzmieć prawidłowo sformułowana gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum, aby została zaakceptowana przez zamawiającego. Przypomnieć należy, że nieprawidłowo wniesione wadium nie podlega uzupełnieniu i skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy. Okoliczność ta zatem ma kluczowe znaczenie dla wykonawców. Gwarancja wadialna jest wniesiona prawidłowo tylko wtedy, gdy zapewnia zamawiającemu możliwość żądania od gwaranta…

logo-footer