Testament jest jedynym sposobem rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne, które mogą być sporządzone tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Rodzaje testamentów zwykłych

Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy:

  • testament własnoręczny (odręczny)
  • testament notarialny
  • testament allograficzny

Testament notarialny sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Notariusza zatem zadba o prawidłowy wzór testamentu.

Natomiast testament allograficzny polega na tym, że w obecności dwóch świadków spadkodawca oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Jak napisać testament?

Spadkodawca może samodzielnie napisać testament (bez pomocy notariusza). Konieczne jest jednak, aby testament był napisany w całości pismem ręcznym. Nie jest zatem dopuszczalne sporządzenie testamentu na komputerze, a następnie jedynie opatrzenie go podpisem.

Co powinien zawierać testament?

Kodeks cywilny przewiduje ścisłe wymagania co do formy testamentu, które uważane są za przepisy bezwzględnie obowiązujące. Poza odręcznie sporządzoną treścią testamentu, konieczne jest, aby dokument zawierał również datę i podpis.

Wyjątkowo brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament a zachowek

Osoby, które nie zostały uwzględnione w testamencie, a należą do kręgu spadkobierców ustawowych (zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy), mają prawo do zachowku. Zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

logo-footer