dokumenty podpis

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego tzw. umowę dowodową.

Na czym polega umowa dowodowa?

Umowa dowodowa jest to zawarcie przez strony pewnego rodzaju porozumienia, w którym strony wyłączą możliwość przeprowadzania określonych dowodów. Sąd z urzędu bezsprzecznie nie dopuści dowodu wyłączonego umową dowodową.

Wymogi formalne umowy dowodowej

Umowa dowodowa powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Istnieje również możliwość zawarcia umowy ustnie przed sądem. Umowa nie może zawierać zastrzeżenia lub terminu, gdyż w takim przypadku będzie nieważna.

Zarzut nieważności lub bezskuteczności umowy dowodowej

Możliwość podniesienia zarzutu nieważności lub bezskuteczności umowy dowodowej została ograniczona w czasie. Najpóźniej można zrobić to na posiedzeniu, na którym powołano się na tą umowę. Jeżeli zaś odwołanie do umowy dowodowej nastąpiło w piśmie procesowym – zarzut można podnieść najpóźniej w następnym piśmie procesowym bądź na najbliższym posiedzeniu.

Umowa dowodowa została przewidziana w art. 459[9] k.p.c., który wchodzi w życie w dniu 7 listopada 2019 r.

[/column]
logo-footer