Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne
Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych umów w działalności Nadleśnictw. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa ogromnymi połaciami terenu, z którego niejednokrotnie chcą korzystać inne podmioty. O czym więc należy pamiętać tworząc taką umowę?

W tym artykule skupimy się na postanowieniach umownych, na które warto zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu umowy najmu/dzierżawy nieruchomości. Postanowienia opisujemy zbiorczo z uwagi na podobieństwo obu umów oraz zawarte w Kodeksie cywilnym odesłanie do przepisów umowy najmu w sprawach, które nie są uregulowane w przepisach dotyczących dzierżawy. Zastrzec przy tym należy, że w niniejszym artykule nie poruszamy tematyki najmu/dzierżawy lokali, która wymaga osobnego opracowania. Czas zatem przejść do konkretów.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest nieruchomość, którą należy szczegółowo opisać zarówno w zakresie położenia, jak i obszaru. Najlepiej więc wskazać powierzchnię, numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, gminę, powiat, województwo, numer księgi wieczystej, a także wydzielenie leśne. Do umowy dobrze jest dołączyć załącznik mapowy, gdzie oznaczony będzie przedmiot umowy.

Cel korzystania

W umowie wskazane jest oznaczenie celu korzystania, tak aby grunt nie był wykorzystywany w dowolny sposób, mogący działać na nieruchomość destrukcyjnie lub sprzecznie z zamierzeniami Nadleśnictwa co do jego wykorzystania, krajobrazem, itp. Można więc wskazać, że nieruchomość będzie wykorzystywana na przykład cele rolnicze, prowadzenia działalności gospodarczej, cele rekreacyjne.

Moment wydania i protokół przekazania

Grunt może zostać wydany w posiadanie albo w dniu podpisania umowy, albo w innym dniu określonym w umowie lub wynikającym z osobnych ustaleń stron. Na okoliczność wydania nieruchomości należy spisać protokół przekazania, w którym zostanie podana data jej przejęcia przez najemcę/dzierżawcę, a także stan przedmiotu umowy, którego niedopuszczalna zmiana może stanowić podstawę do roszczeń po ustaniu umowy.

Okres obowiązywania

W umowie należy określić okres jej obowiązywania – nieoznaczony lub oznaczony. W przypadku okresu oznaczonego, konieczne jest określenie momentu, w którym umowa ma ustać – można to zrobić poprzez podanie konkretnej daty albo zdarzenia, które ma spowodować ustanie umowy (np. umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia podpisania umowy ustanowienia służebności przesyłu). Warto też określić moment początkowy najmu/dzierżawy – czy rozpoczyna się on z dniem podpisania umowy czy może z dniem podpisania protokołu przekazania.

logo-footer