Nie sposób uznać, że w toku postępowania w sprawie sporządzania planu uproszczonego lasu (UPUL) i w ramach tego postępowania możliwa jest zmiana sposobu zagospodarowania gruntu leśnego, bez uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów – orzekł NSA w wyroku z 22.06.2022 r.

Przedmiot rozpoznawanej sprawy dotyczył odmowy uwzględnienia zastrzeżeń i wniosków do UPUL złożonych przez właściciela lasu. Zarówno Dyrektor Lasów Miejskich (działający z upoważnienia Prezydenta Miasta), jak też SKO odmówiły skarżącemu uwzględnienia ww. zastrzeżeń. WSA uchylił zaskarżone decyzje organu I i II instancji. Z kolei NSA uchylił wyrok sądu wojewódzkiego i oddalił skargę.

NSA podzielił argumentację SKO (skarżącego kasacyjnie) i uznał, że zmiana sposobu zagospodarowania gruntu leśnego może być dokonana na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przepisy tej ustawy przewidują tryb i sposób zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych. Brak dowolności w tym zakresie, wynika z tego, że grunty te podlegają szczególnej ochronie i nie jest dopuszczalna samowola, pozaprawna zmiana ich przeznaczenia.

Ustawa o lasach również wyraźnie wskazuje możliwość i przesłanki zmiany sposobu użytkowania gruntu z leśnego na rolny. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej i to właśnie ta decyzja może być podstawą do ewentualnej zmiany danych w zakresie zagospodarowania gruntu w ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 3a Prawa geodezyjnego i kartograficznego, EGiB w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach. Art. 20 ust. 2 ustawy o lasach stanowi przepis szczególny w stosunku do uregulowań Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Organy prowadzące EGiB są związane powierzchnią lasu i jego granicami, które wynikają z UPUL. Oznacza to, że dopóki w UPUL nie zostanie dokonana zmiana, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o lasach, dopóty organy prowadzące EGiB nie są uprawnione do dokonywania w tej ewidencji zmian powierzchni i granic lasu, które nie odpowiadałyby ustaleniom UPUL.

Zatem organy prowadzące EGiB nie mogą dokonywać zmian w danych ewidencyjnych dot. lasu, które byłyby niezgodne z ustaleniami UPUL. Zmiana danych odnoszących się do lasu, w pierwszej kolejności musi zostać wprowadzona przez właściwy organ do UPUL.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.06.2022 r., sygn. I OSK 40/21, orzeczenie prawomocne

logo-footer