Urlop adopcyjny to uprawnienie przysługujące rodzicom, którzy adoptują dziecko. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jak i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Urlop adopcyjny – komu przysługuje?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (urlop adopcyjny) przysługuje pracownikowi, który:

  • przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub
  • przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Urlop adopcyjny – jaki jest wymiar urlopu adopcyjnego?

Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi:

  • 20 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,
  • 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,
  • 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,
  • 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci

Co istotne, urlop nie może trwać dłużej niż do dnia ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub 10. roku życia, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny.

Dodatkowo, jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma on prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze 9 tygodni. Dotyczy to sytuacji gdy w trakcie trwania urlopu dziecko kończy wiek odpowiednio 7 lub 10 lat.

Urlop adopcyjny – to może skorzystać z urlopu adopcyjnego?

Z urlopu adopcyjnego może skorzystać zarówno adopcyjny ojciec jak i adopcyjna matka którzy przyjęli na wychowanie dziecko. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują jednak możliwości jednoczesnego korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez oboje adopcyjnych rodziców.

Zasiłek macierzyński

Za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

W przypadku, gdy pracownik nie później niż w ciągu 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za okres obu urlopów wynosi 80 % podstawy wymiaru.

logo-footer