Zgodnie z art.  221 kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Tym samym nie może być uznana za konsumenta osoba prawna ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie jest nim także osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, np. kupująca materiały do biura.

Co do zasady, konsument który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Oznacza to, iż konsument ma 14 dni aby zapoznać się z towarem i rozważyć racjonalność zakupu.

To uprawnienie nie przysługuje jednak w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy prawa konsumenta, konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1)

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub też potwierdzenia jej odesłania. Konsument jest obowiązany do odesłania rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wskazujemy jednak, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w pewnych sytuacjach podlega ograniczeniom lub jest niedozwolone. Taka sytuacja ma miejsce przykładowo w przypadkach, w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do spożycia.

Reasumując, w przypadku umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji. Jednak w przypadku umów zawartych w sklepie stacjonarnym, jedynie od woli przedsiębiorcy zależy, czy konsument będzie miał taką możliwość. Co ciekawe, nierzadko ten sam sklep przy zakupach przez Internet zapewnia możliwość zwrotu towaru, a w przypadku zakupów stacjonarnych już takiej możliwości nie daje.

logo-footer