Notarialny Rejestr Testamentów

Wykonawcy często zastanawiają się, czy brak załączenia jakiegoś dokumentu spowoduje od razu odrzucenie oferty, czy może zamawiający wezwie ich do jego uzupełnienia. Sytuację tę reguluje art. 128 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oferta – dokument, który nie podlega uzupełnieniu

Przede wszystkim należy pamiętać, że oferta jest dokumentem, który nie podlega uzupełnieniu. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wykonawca nie uzupełni wszystkich wymaganych elementów oferty, taka oferta zostanie odrzucona. Zamawiający ma prawo wyłącznie zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty (art. 223 PZP). Niedopuszczalne jednak jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Dokumenty podlegające uzupełnieniu

Ustawa PZP przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Jednakże zamawiający zaniecha wezwania, jeżeli:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Należy jednak pamiętać, że złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia JEDZ lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

Zamawiający jest również uprawniony do tego, aby zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

Składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Dokumenty podlegające wyjaśnieniu

Ustawa PZP przewiduje również możliwość zwracania się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów. Jak już wspomniano powyżej dotyczy to m.in. oferty, która nie podlega uzupełnieniu, jednak w razie wątpliwości co do jej treści zamawiający może poprosić o wyjaśnienia. Inne dokumenty podlegające wyjaśnieniu to JEDZ, podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu.

Jednokrotność wezwania

Ustawa PZP przewiduje obligatoryjność wezwania do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Należy jednak pamiętać, że zamawiający wzywa wykonawcę tylko raz. Zatem w przypadku ponownego zaniechania złożenia przez wykonawcę dokumentu, mimo wezwania zamawiającego, oferta będzie podlegać odrzuceniu.

logo-footer