wadium_prawo_zamowien_publicznych

Jaka jest istota wadium w zamówieniach publicznych? Wadium stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy. Jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium, jego niewniesienie skutkuje odrzuceniem oferty.

Wadium w zamówieniach publicznych – Wysokość wadium

W postępowaniach powyżej progów unijnych wadium wynosi 3% wartości zamówienia. Natomiast w tzw. procedurze krajowej wysokość wadium nie powinna przekroczyć 1,5% wartości zamówienia.

Wadium w zamówieniach publicznych – Dopuszczalne formy wadium

Ustawa PZP dopuszcza wniesienie wadium w jednej z następujących form:

 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium w zamówieniach publicznych – Zwrot wadium

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wykonawcy wadium, jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności:

 1. upływ terminu związania ofertą;
 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 3. unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia jednej z ww. okoliczności.

Wadium w zamówieniach publicznych – Zwrot wadium na wniosek wykonawcy

 

Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wadium, na wniosek wykonawcy, gdy zajdzie jedna z poniższych okoliczności:

 1. wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 2. oferta została odrzucona;
 3. doszło do wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 4. nastąpiło unieważnienie postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Wadium w zamówieniach publicznych – Wniosek o zwrot wadium a możliwość wniesienia odwołania

Bardzo istotne jest, że wniosek o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego łączącego zamawiającego z wykonawcą i utratę przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. Zatem po złożeniu wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej wykonawca traci możliwość zaskarżenia nieprawidłowych czynności zamawiającego w postępowaniu.

Wadium w zamówieniach publicznych – Kiedy zamawiający zatrzyma wadium

Wadium ma zabezpieczać interesy zamawiającego. A zatem będzie on uprawniony do jego zatrzymania w następujących sytuacjach:

 • wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, oświadczenia JEDZ, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 • wykonawca, którego oferta została wybrana:
 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

 

logo-footer