Wniosek o nabycie stwierdzenia spadku

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku inicjuje sądowe postępowanie spadkowe mające na celu ustalenie osób, które nabyły prawa do spadku po zmarłym spadkodawcy.

Spadek – co to jest spadek? Kiedy jest otwarcie spadku?

Przypomnijmy, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Chwilą otwarcia spadku jest zaś chwila śmierci spadkodawcy.

W związku z powyższym postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że wydane postanowienie nie tworzy nowego stanu prawnego, a jedynie stwierdza, jakie konkretne osoby nabyły spadek z chwilą jego otwarcia.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – kto może złożyć?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny. Powyższe oznacza, że taki wniosek może złożyć zarówno spadkobierca, aby wykazać swoje uprawnienia do nabycia spadku, jak i osoba, która nie jest spokrewniona ze spadkobiercą np. wierzyciel zmarłego dłużnika celem dochodzenia wierzytelności od jego spadkobierców.

Treść wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jak i gdzie złożyć?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się na piśmie do sądu spadku, czyli sądu właściwego według ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – co powinien zawierać?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien odpowiadać wymogom przewidzianym dla pozwu, z tą różnicą, że zamiast pozwanego należy wymienić osoby zainteresowane w sprawie, a ponadto zawierać dane pozwalające na identyfikację spadkodawcy wraz ze wskazaniem daty zgonu oraz ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego spadkodawcy. Oprócz tego w treści wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy zawrzeć żądnie stwierdzenia nabycia spadku, wykazać interes prawny wnioskodawcy w stwierdzeniu nabycia spadku oraz wskazać wszystkich znanych wnioskodawcy osób zainteresowanych w sprawie.

Należy również pamiętać o załączeniu do wniosku odpowiednich załączników w postaci oryginału odpisu aktu zgonu, a jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament – oryginał testamentu, jak również inne dokumenty mające znaczenie dla postępowania np. akty stanu cywilnego poświadczające pokrewieństwo ze spadkodawcą. Ponadto  do wniosku należy załączyć odpowiednią ilość odpisów – po jednym dla każdego uczestnika postępowania spadkowego.

Pamiętajmy, że sporządzenie i złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest czynnością prostą, zaś uczestnictwo w postępowaniu spadkowym wymaga rzetelnej wiedzy prawniczej. Dlatego w tego typu sprawach zaleca się korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – ile kosztuje?

Od złożonego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę sądową w kwocie 100 zł.

logo-footer