Czy można legalnie wycinać drzewa ze swojego lasu? Czy wycinka drzew jest dozwolona? Odpowiadamy na te pytania.

Wycinka z lasu prywatnego – podstawy prawne

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – ponieważ istnieje możliwość legalnej wycinki drzewa z prywatnego lasu, niemniej każdy właściciel musi pamiętać o spełnieniu licznych wymogów nałożonych przez prawo oraz o przestrzeganiu ustawowego obowiązku racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, który może w drodze porozumienia powierzyć go nadleśniczemu Lasów Państwowych. Informacje o tym, kto sprawuje nadzór nad lasem najlepiej uzyskać bezpośrednio kontaktując się z właściwym ze względu na położenie działki urzędem starostwa bądź ze strony internetowej urzędu starostwa.

Wycinka z lasu prywatnego. Co to jest cechowanie?

Cechowanie, to nic innego jak potwierdzenie legalności pozyskania drewna z lasu. Polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna.

Wycinka drzew z lasu prywatnego prawnik kontakt.
 

Konsekwencją ocechowania dokonanego przez starostę bądź organ przez niego upoważniony jest wystawienie właścicielowi dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna.

Ocechowaniu podlega drewno pozyskane legalnie na podstawie:

1) uproszczonego planu urządzenia lasu,

2) decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,

3) zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.

Wycinka z lasu prywatnego. Chcę wyciąć drzewo – od czego mam zacząć?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy działka leśna objęta została Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Jeżeli tak to należy przeanalizować jego zapisy w zakresie możliwości wycinki drzew, a dokładniej jaką masę możemy pozyskać w przeciągu 10-letniego okresu gospodarczego. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do specjalisty zajmującego się sprawami lasów w danym urzędzie starostwa. Po dokonaniu wycinki drzew należy złożyć „Zawiadomienie o pozyskaniu drewna”. Po otrzymaniu ww. zawiadomienia dokonuje legalizacji drewna w miejscu jego pozyskania (przy pniu). Następnie wystawia „Świadectwo legalności pozyskania drewna”. Co istotne, uzyskanie takiego świadectwa jest nieodpłatne.

W przypadku braku uproszczonego planu urządzenia lasu należy zgłosić się do Starostwa.  Wycinanie drzewostanu polegające na pozyskiwaniu drewna odbywa się na podstawie planów urządzania lasów bądź decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Wycinka z lasu prywatnego. Co grozi za brak uzyskania Świadectwa Legalności Pochodzenia Drewna?

Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się przepadek pozyskanego drewna. Oznacza to, że właściciel będzie podlegał odpowiedzialności za wykroczenie i może zostać nałożona na niego kara grzywny.

logo-footer