W sytuacji gdy chcemy wyłączyć grunt z produkcji leśnej należy pamiętać o obowiązujących normach prawnych. Ich naruszenie może spowodować nałożenie na właściciela działki surowych i dotkliwych kar administracyjnych.

Wyłączenie z produkcji leśnej – na co uważać? Jakie kary?

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji leśnej niezgodnie z przepisami ustawy, sprawcy wyłączenia (czyli np. właścicielowi działki) ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności.

W przypadku stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji zezwalającej na wyłączenie decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10%.

Wyłączenie z produkcji leśnej – co to oznacza w praktyce? Na kogo nakładana jest kara za wyłączenie gruntu niezgodnie z obowiązującymi przepisami?

Kara nakładana jest na sprawcę wyłączenia, czyli na osobę bądź podmiot, która rozpoczęła inne niż leśne użytkowanie gruntów. Warto zwrócić uwagę, że dotyczy to również osób, które uzyskały zgodę na wyłączenie, ale wyłączyły więcej gruntu z produkcji niż było to przewidziane w decyzji np. zasadziła trawnik bądź wycięła drzewa na terenie nieobjętym decyzją administracyjną.

Wyłączenie z produkcji leśnej – czy do wyliczenia kary, należy zastosować art. 12 ust. 6 ustawy tzn. zmniejszyć należność o rynkową wartość gruntu i dopiero tę różnicę pomnożyć przez dwa?

Przepisy nie odpowiadają wprost na to pytanie. W naszej ocenie należy przyjąć założenie, że zmniejszanie należności o wartość rynkową gruntu jest dopuszczalne tylko w sytuacji działań zgodnych z prawem. W sytuacji gdy doszło do naruszenia prawa, opłatę należy wyliczyć według tabel i tak wyliczoną należność pomnożyć przez dwa.

Wyłączenie z produkcji leśnej – kiedy sankcja zostanie powiększona o 10% a kiedy opłata zostanie naliczona podwójnie?

W  sytuacji, gdy doszło do faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, bez decyzji zezwalającej na wyłączenie, ale grunt ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele nierolnicze lub nieleśne, sprawca wyłączenie uzyskuje decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej oraz automatycznie zobligowany jest uiszczania opłaty rocznej podwyższonej o 10%. Natomiast w sytuacji gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony jest na cele leśne, sankcja za naruszenie prawa wynosi dwukrotność należności.

 

logo-footer