Do kancelarii Krzeszewski i Partnerzy coraz częściej zgłaszają się osoby z pytaniem – jak wyłączyć działkę leśną z produkcji leśnej oraz jaka jest szansa, że faktycznie uda nam się zmienić przeznaczenie działki. Poniżej przedstawimy jak to zrobić w kilku krokach.

 Wyłączenie z produkcji leśnej – podstawy prawne

Rozwiązanie tego problemu prawnego zostało uregulowane w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego odbywa się w trybie postępowania administracyjnego. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów stanowi władcze rozstrzygnięcie właściwego organu, oznacza to, że to właściwy organ bada, czy dana zmiana przeznaczenia terenu jest zasadna. Ocena sytuacji faktycznej jest pozostawiona uznaniu właściwego organu.

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu pozytywnej opinii izby rolniczej. Wyrażenie takiej zgody, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o wyłączeniu z  dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyłączenie z produkcji leśnej. Co to oznacza dla właścicieli lasów w praktyce?

Aby przystąpić do zmiany działki z leśnej na nie leśna trzeba przejść dość skomplikowaną i czasochłonną  procedurę administracyjną – nie mniej nie jest to niemożliwe.

Podstawą dla wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), jeśli jej wydanie jest wymagane przepisami u.p.z.p.

W pierwszym kroku należy ustalić czy w gminie, w której położeniu znajduje się działka leśna został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak działka została oznaczona w wypisie i wyrysie z rejestru gruntów oraz czy działka została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.  Jeśli tak – to jaki symbolem oznaczona jest działka. Jeżeli ustalimy, że działka została zakwalifikowana jako działka leśna (np. symbolem LS) musimy wystąpić o zmianę jej przeznaczenia.

Z takim wnioskiem występujemy do Wójta Gminy, w której położona jest działka – bo to właśnie ten organ może pokierować sprawę dalej do marszałka województwa i wystąpić o zmianę przeznaczenia działki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i zgody, należy wystąpić o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie swojej działki.

Wskazać należy, że osoba która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.

logo-footer