Jak obliczyć wysokość alimentów? Jest to ważny i często poruszany problem. Kluczowymi parametrami wpływającymi na obciążenia finansowe są tutaj usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak również sytuacja zarobkowa i majątkowa rodzica, który będzie zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego. Wysokość alimentów jest zatem indywidualną sprawą.

Uzyskanie alimentów – krok po kroku

Na wstępie należy obliczyć koszty miesięczne utrzymania dziecka. Rodzic może zrobić to samemu lub z pomocą specjalisty (prawnika).  Istotne, żeby koszty były realne (udokumentowane), odpowiadały usprawiedliwionym potrzebom dziecka i uwzględniały  możliwości zarobkowe rodziców.

Co to są usprawiedliwione potrzeby dziecka? Są to potrzeby niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka na określonym etapie rozwoju (mogą więc ulegać zmianom). Dotyczą zarówno kwestii materialnych, jak i niematerialnych. Za usprawiedliwione potrzeby dziecka uznaje się:

– potrzeby fizyczne (np. zapewnienie mieszkania i kosztów z tym związanych, wyżywienie, odzież, obuwie, lekarstwa i inne koszty związane z ew. leczeniem, środki higieny, środki czystości);

– potrzeby edukacyjne (np. podręczniki, wyprawka szkolna, udział w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach edukacji pozytywnie wpływających na rozwój dziecka, dojazd do szkoły);

– potrzeby kulturalne (np. kino, teatr, koncert, książki, koszty związane z utrzymaniem zwierząt domowych, koszty związane z pasjami i zainteresowaniami  dziecka);

– potrzeby rozrywki i wypoczynku (np. wyjazdy na wakacje, obozy, kolonie, wyjścia na basen, do zoo, na wycieczki);

– potrzeby duchowe i religijne (np. zapewniające udział w Komunii Świętej).

W celu ustalenia wysokości alimentów umożliwiających realizację powyższych potrzeb dziecka należy wybrać optymalne warunki związane z rozwojem dziecka. Przy obliczaniu wysokości alimentów nie powinno kierować się jedynie zapewnieniem minimum potrzeb dziecka, choć należy także mieć na względzie możliwości finansowe rodziców.

Koszty związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka powinny być dostosowane do jego wieku i aktualnego stanu zdrowia. Muszą dotyczyć  jego realnych i bieżących potrzeb (nie takich, które mogą zaistnieć w dalej nieokreślonej przyszłości).

Po wyliczeniu kosztów i ich udokumentowaniu (faktury, rachunki, zaświadczenia itd.) należy sporządzić pozew, korzystając np. z naszego serwisu. Rzeczowy, udokumentowany pozew zwiększa szansę na otrzymanie alimentów i to w atrakcyjnej wysokości. Jest to więc uzasadnione dobrem dziecka, jak też poprawą sytuacji finansowej osoby wychowującej dziecko.

Po złożeniu pozwu w sądzie rejonowym trzeba stawić się na rozprawie, zaś po jej zamknięciu wziąć odpis wyroku lub protokół z ugodą sądową zawierającą klauzulę wykonalności.

W przypadku braku zapłaty alimentów należy  podjąć stosowne środki (wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika, a następnie zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów.) W tym drugim przypadku zaległość powinna stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, bądź opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynieść co najmniej 3 miesiące.

Jak się oblicza wysokość alimentów?

Sąd ustala wysokość alimentów na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Takie obciążenia finansowe jednego z rodziców mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka, które są zróżnicowane w zależności od wieku dziecka. Innymi słowy, wysokość alimentów powstaje na podstawie obliczeń finansowych kosztów wiążących się z utrzymaniem i  wychowaniem dziecka na danym etapie jego rozwoju.

Dlatego bardzo ważnym jest skrupulatne wyliczenie kosztów z uwzględnieniem:

– kosztów związanych z mieszkaniem (czynsz, prąd, gaz, woda, internet, telewizja);

– kosztów związanych z wyżywieniem;

– kosztów związanych z edukacją podstawową (czesne za szkołę, podręczniki, przybory szkolne, składki szkolne, składki OC, dojazd do szkoły itd.) i zajęciami pozalekcyjnymi (np. lekcje angielskiego lub nauka tańca);

– kosztów związanych z higieną osobistą i środkami czystości

– kosztów związanych z ewentualnym leczeniem (np. stomatologicznym, gastrologicznym, alergologicznym);

– kosztów  związanych z feriami i wakacjami;

– kosztów związane z telefonem (abonament);

– ew. innych związanych z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka.

Koszty te można wyliczyć w ujęciu miesięcznym lub/i rocznym. Zakłada się, że miesięczny koszt utrzymania dziecka dzieli się na dwoje rodziców.

Takie wyliczenia należy dołączyć do pozwu o alimenty.

Wysokość alimentów może być ustalana na podstawie:

– wyroku sądu;

– ugody sądowej;

– swobodnej umowy zawieranej między rodzicami.

Warto pamiętać o tym, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat.

Czy wysokość alimentów może ulec zmianie?

Ustaloną wysokość świadczeń alimentacyjnych można zmieniać. Dziecko wchodząc w kolejne, zróżnicowane etapy dojrzewania zmienia swoje potrzeby. Modyfikacjom  ulegają zatem wydatki, jakie ponoszą rodzice, a tym samym wysokość alimentów może się zmniejszać lub zwiększać. Niepisaną regułą jednak jest, że koszty utrzymania dziecka rosną wraz z wiekiem dziecka.

W sytuacji, w której rodzic wychowujący dziecko nie jest w stanie zaspokoić zmieniających się i usprawiedliwionych potrzeb dziecka, może wystąpić – mimo zasądzonych wcześniej świadczeń alimentacyjnych – o zmianę wysokości alimentów. Możliwość taką ma również dziecko po uzyskaniu pełnoletności. W obu przypadkach należy wystąpić o to do sądu.

Należy pamiętać, że oboje rodzice są jednakowo zobowiązani do utrzymywania dziecka. Wysokość spoczywającego na nich obowiązku jest uzależniona od ich możliwości zarobkowych i majątkowych. Sąd może uwzględnić również osobiste starania jednego z rodziców na wychowanie dziecka.

Również osoba zobowiązana do płacenia alimentów może wystąpić o ich zmianę (najczęściej zmniejszenie wysokości alimentów). Ma szansę uzyskać korzystny dla siebie werdykt, o ile wykaże, że doszło do pogorszenia jej sytuacji finansowej, albo polepszenia sytuacji finansowej dziecka, przez co konieczna jest również aktualizacja obowiązku alimentacyjnego.

Szukasz doświadczonej kancelarii zajmującej się tematyką rozwodową? Chcesz dowiedzieć się o przysługujących prawach małżonków i zasadach związanych z rozwodami? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer