Zakup działki leśnej dla wielu osób wydaje się dobrą okazją do zakupu działki w niższej cenie niż np. typowa działka budowlana – ale czy faktycznie to dobra decyzja, w przypadku gdy planujemy wybudować na niej dom bądź inną nieruchomość?  Poniżej przedstawiamy kilka informacji, o których warto pamiętać przed zakupem.

Działki leśne: na co uważać, o czym pamiętać? Prawo pierwokupu Lasów Państwowych.

Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach, w przypadku sprzedaży m.in. gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub objętego uproszczonym planem urządzenia lasu – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Działki leśne: na co uważać, o czym pamiętać? Pierwokup Lasów Państwowych. Co to oznacza w praktyce?

Prawo pierwokupu oznacza, że Skarb Państwa ma pierwszeństwo do zakupu działki leśnej, w przypadku przystąpienia do jej sprzedaży na rzecz innego podmiotu.  Działka będzie mogła zostać sprzedana pod warunkiem, że Skarb Państwa nie wykona swojego prawa. Ponadto, należy pamiętać jeżeli zostało ustanowione prawo pierwokupu – przed sprzedażą należy dokonać powiadomiona uprawnionego z prawa pierwokupu. Wszelkie postanowienia umowy z inną osobą niż osoba uprawniona do skorzystania z prawa pierwokupu, których celem jest udaremnienie prawa pierwokupu, są względem uprawnionego bezskuteczne.

Działki leśne: na co uważać, o czym pamiętać? Czy na działce leśnej można wybudować dom?

Co do zasady, nie ma możliwości wybudowania domu na działce leśnej. Aby było to możliwe należy zmienić status działki leśnej na budowlaną.  Aby przystąpić do zmiany działki z leśnej na nie leśna np. rolną bądź budowlaną trzeba przejść dość skomplikowaną i czasochłonną  procedurę administracyjną – nie mniej nie jest to niemożliwe.

W pierwszym kroku należy ustalić czy w gminie, w której położeniu znajduje się działka leśna został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak działka została oznaczona w wypisie i wyrysie z rejestru gruntów oraz czy działka została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

Jeśli tak – to jaki symbolem oznaczona jest działka. Jeżeli ustalimy, że działka została zakwalifikowana jako działka leśna (np. symbolem LS) musimy wystąpić o zmianę jej przeznaczenia.

Z takim wnioskiem występujemy do Wójta Gminy, w której położona jest działka – bo to właśnie ten organ może pokierować sprawę dalej do marszałka województwa i wystąpić o zmianę przeznaczenia działki. Dopiero po zmianie przeznaczenia, będzie można wystąpić albo o warunki zabudowy albo o pozwolenie na budowę.

Działki leśne: na co uważać, o czym pamiętać? Liczne obowiązki właścicieli działki leśnej.

Ograniczenia prawa własności ze względu na leśny charakter działki oraz ważny interes publiczny, wynikają z konkretnych przepisów ustawowych, do których w głównej mierze należą: ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.  Na wskazane regulacje o charakterze ogólnym, nakładają się również inne uregulowania, wynikające z przepisów szczególnych dotyczących m.in.: ochrony środowiska, ochrony przyrody, krajobrazu oraz obowiązujących na tych obszarach odrębnych planów ochrony.

Obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej, przestrzeganie wymogów ochrony środowiska czy zakaz zabudowy, to tylko niewielka część przeciwności, na które masowo skarżą się właściciele nieruchomości sklasyfikowanych jako działki leśne. Brak wypełnienia obowiązków, wiąże się z możliwością nałożenia na właściciela działki leśnej kary administracyjnej.

Jeżeli masz wątpliwości czy warto zakupić działkę leśną, zapraszamy na konsultacje do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy, na której dokładnie omówimy wszystkie za i przeciw za zakupem gruntu leśnego.

logo-footer