Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym można wnieść zarzuty, które wstrzymują prawomocność orzeczenia. Po wniesieniu zarzutów sąd, który wydał zaskarżony nakaz zapłaty musi ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę.

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia zarzutów są:

 • pozwany,
 • interwenient uboczny po stronie pozwanego,
 • prokurator,
 • inny organ działający na takich samych zasadach jak prokurator,
 • właściwa organizacja pozarządowa.

Zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia go pozwanemu. Zasadniczo zarzuty powinny być wniesione w formie pisma procesowego. Natomiast w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pracownik lub ubezpieczony może zgłosić zarzuty ustnie do protokołu.

Pismo zawierające zarzuty powinno czynić zadość ogólnym warunkom stawianym dla pisma procesowego (art. 126 i następne Kodeksu postępowania cywilnego). Oprócz tego pismo takie powinno zawierać:

 • oznaczenie zakresu zaskarżenia przez wskazanie czy nakaz zapłaty jest zaskarżony w całości, czy w części;
 • wskazanie zarzutów stawianych nakazowi zapłaty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;
 • powołanie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów.

Spóźnione twierdzenia i dowody sąd pomija, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swoje winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że zachodzą inne wyjątkowe okoliczności.

Zarzuty, które można wnieść to:

 • zarzut niewłaściwego określenia przez powoda wartości przedmiotu sporu,
 • zarzut niewłaściwości sądu, którą można by usunąć w drodze umowy stron,
 • zarzut zawarcia umowy mediacji,
 • zarzut istnienia umowy o wyłączenie jurysdykcji sądów polskich lub zapisu na sąd polubowny,
 • zarzut wykonania zobowiązania,
 • zarzut przedawnienia.

Po prawidłowym wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi (art. 495 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). W trakcie postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Natomiast w przypadku zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może ponadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenie za dalsze okresy.

Po cofnięciu zarzutów sąd orzeka postanowieniem, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym pozostaje w mocy, chyba że nie uznaje cofnięcia za niedopuszczalne (art. 497 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Przez cofnięcie zarzutów należy rozumieć ich odwołanie przez pozwanego.

Sąd może odrzucić zarzuty, gdy zostały wniesione po terminie, nie opłacono ich, są niedopuszczalne z innych przyczyn oraz gdy ich braki nie zostały usunięte w terminie.

Odrzucenie zarzutów następuje na posiedzeniu niejawnym w formie postanowienia. Doręcza się je pozwanemu wraz z uzasadnieniem. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

logo-footer