Propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy przybiera realne kształty. W dniu 18 maja 2021 r. pojawił się projekt zmian do ustawy. Niniejszy artykuł poświęcony jest regulacji zasad wykonywania pracy zdalnej, które będzie miał obowiązek wprowadzić w zakładzie pracy pracodawca po uchwaleniu projektowanych zmian.

Dokumenty określające zasady wykonywania pracy zdalnej

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone:

 1. w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku, gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.
 2. w regulaminie – jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia,
 3. w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe,
 4. w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem, gdy nie zostało zawarte ww. porozumienie albo nie został wydany regulamin.

Treść porozumienia lub regulaminu wykonywania pracy zdalnej

Porozumienie oraz regulamin wykonywania pracy zdalnej powinny zawierać:

 1. grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
 2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
 3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, z tytułu wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę lub ryczałtu w wysokości odpowiadającej przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z praca zdalną;
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną

Pracodawca jest obowiązany:

 1. dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem,
 3. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Ochrona danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną

Pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza, w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z zasadami ochrony danych, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną

Projektowane zmiany zawierają obowiązek równego traktowania pracowników wykonujących pracę zdalną z pracownikami pracującymi w zakładzie pracy.

Dotyczy to nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy zdalnej.

Dyskryminowany nie może być również pracownik, który odmówi wykonywania pracy w trybie zdalnym.

logo-footer