Zawarcie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

Żaden przepis nie zabrania nawiązania stosunku pracy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Z powyższego wynika, że zawarcie umowy o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy.

W wyroku z dnia 29 października 2007 r., sygnatura akt: II PK 56/07, Sąd Najwyższy wskazał że przepis art. 26 k.p. nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, to stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, czy też nie przystąpi do pracy np. z powodu choroby.

W konsekwencji, samo podpisanie przez pracownika umowy o pracę w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim nie powinno być uznane przez ZUS jako świadczenie pracy lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

logo-footer