Zmiana wynagrodzenia. Aneks do umowy o pracę - wynagrodzenie minimalne

Zgodnie z art.  29 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

W § 2 wskazano, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Z kolei w §4 wskazano, że zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli lub wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Wykładnia art. 29 Kodeksu Pracy prowadzi do wniosku, że każda zmiana umowy, w tym wysokości wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pisemnej, np. aneksem do umowy.

Zmiana treści umowy może nastąpić również przez porozumienie stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Umowa może być także zmieniona przez ustawę, czyli bez potrzeby składania oświadczeń woli przez strony.

Potwierdza to również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.11.1976 r., I PR 165/76, w którym Sąd Najwyższy orzekł, że “Wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę – winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty.” Tym samym pracownik powinien mieć pełną świadomość w jakiej wysokości wynagrodzenie mu przysługuje i jakie są warunki wypłaty określonych składników wynagrodzenia.

Kiedy nie trzeba aneksować?

W doktrynie przyjmuje się, że aneks jest wymagany, zawsze gdy wynagrodzenie nie jest określone kwotowo.

W sytuacji jednak, gdy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a w umowie o pracę widnieje jedynie zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy. Zawieranie takiego zapisu jest prawidłowe i mniej uciążliwe dla pracodawcy.

logo-footer