Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 15 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowela ustawy została już przyjęta przez Sejm i Senat, od dnia 5 sierpnia 2019 r. oczekuje już tylko na podpis Prezydenta RP.

Odnawialne źródła energii – co się zmienia?

W projekcie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii m.in. wprowadzono przepisy przewidujące możliwość przeprowadzenia ponownie w 2019 roku aukcji na zakup energii elektrycznej, rozszerzono definicje prosumentów energii odnawialnej i objęto nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Zmieniono również dopuszczalną wielkość mikroinstalacji do 50 kW.

Ponadto, na mocy postanowień znowelizowanej ustawy przedłużony zostanie czas obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE, co ma pozwolić na uruchomienie produkcji energii z projektów, dla których zostanie zagwarantowane wsparcie w tegorocznych aukcjach (do 24 miesięcy od momentu zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki, a także do 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie) oraz obniżona zostanie wysokość poziomu opłaty zastępczej.

Nowe rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom na rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców.

Odnawialne źródła energii –  Przyczyny wprowadzanych rozwiązań

Celem wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii jest realizacja zadań określonych w polityce energetycznej Polski do 2020 r. m.in. polegającego na osiągnięciu 15 % progu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Ponadto, wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na możliwie niskim poziomie.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach – kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się czy zmiana przepisów wpłynie na Twoją sytuację, skontaktuj się z Kancelarią Krzeszewski i Partnerzy.

logo-footer