Coraz więcej osób zainteresowanych jest założeniem działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem prac budowlanych i montażowych w obszarze fotowoltaiki. Jak założyć firmę zajmującą się fotowoltaiką? Informujemy Państwa krok po kroku.

Jak założyć firmę zajmującą się fotowoltaiką? Krok pierwszy – wybór przedmiotu działalności

Podstawowe kody PKD dla firmy działającej w zakresie prac budowlanych i montażowych w obszarze Fotowoltaiki, to:

43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych;

42.99.Z roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

42.22.Z roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę;

43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

Oczywiście przedmiot potencjalnej działalności może być szerszy niż podstawowy i nie musimy ograniczać się do tego, który będzie stanowił główne centrum zainteresowania przedsiębiorcy, jednak w przypadku działalności rejestrowanej wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Jeżeli firma nie wyklucza podjęcia również działalności w obszarze wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub handlu energii elektrycznej, konieczne będzie wpisanie następujących kodów działalności gospodarczej:

35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej;

35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej;

35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej;

35.14.Z handel energią elektryczną;

Przy czym przedmiotowe zakresy co do zasady mogą podlegać koncesjonowaniu lub obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jednak należy zauważyć, iż istnieje wiele wyjątków od obowiązku pozyskania koncesji, w związku z tym należy przedmiotowe sprawy ustalać na bieżąco.

Przykładowo najnowszy projekt nowelizacji zakłada także zmianę w zakresie definicji małej instalacji, do mocy łącznej zainstalowanej 1 MW. Powodowałoby to możliwości zwolnienia z obowiązku pozyskania koncesji na wytarzanie energii elektrycznej w zakresie działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej jaka forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najlepsza? Nie wiesz jak dopełnić wszystkich formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w CEIDG lub jesteś zainteresowany pozyskaniem koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Jak założyć firmę zajmującą się fotowoltaiką? Krok drugi – wybór formy działalności.

Najważniejszym etapem jest wybór formy działalności gospodarczej. Co do zasady, w Polsce dopuszczalne jest prowadzenie działalności w formie indywidualnej, jednoosobowej działalności, rejestrowanej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, bądź też w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność wspólnie z innymi osobami, powinieneś rozważyć zawiązanie spółki, osobowej lub kapitałowej. Wybór odpowiedniej formy działalności jest konsekwencją różnych czynników, w szczególności rozmiaru planowanych inwestycji, wartości pozyskiwanych kontaktów oraz sposobu prowadzenia działalności czy też spodziewanego zakresu odpowiedzialności. Przed podjęciem odpowiedniego kroku, najlepiej zasięgnąć porady kancelarii prawnej, która może pomóc oszacować potencjalne korzyści oraz ryzyka związane z prowadzeniem działalności w formie jednoosobowej działalności lub też powiązane z zawiązaniem spółki i współpracą z pozostałymi wspólnikami. W przypadku spółek handlowych, poza zawiązaniem samej spółki, zasadne jest rozważenie podpisania umowy wspólników, która reguluje kwestie współpracy stron, której nie chcemy ujawniać w umowie spółki. Pomożemy także w założeniu spółki i dobraniu odpowiednich postanowień umownych, zabezpieczających interesy klienta.

Jak założyć firmę zajmującą się fotowoltaiką? Krok trzeci – pozyskanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii.

Stosowne certyfikaty dla osób wykonujących prace instalacyjne wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, który potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

 • kotłów i pieców na biomasę
 • systemów fotowoltaicznych
 • słonecznych systemów grzewczych
 • pomp ciepła
 • płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Urzędu Dozoru Technicznego, ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

 1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
 2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Aby uzyskać certyfikat, instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy „Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

 1. posiada:
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w odpowiednich przepisach wykonawczych, lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;
 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
 2. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
 3. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Instalatorzy zaliczający się do grupy II mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przystępowania do egzaminu, po spełnieniu warunków podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. muszą posiadać:

 1. dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Informacje na temat składania stosownych wniosków znajdujemy na stronie internetowej UDT, tj. wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Wypełniony wniosek można wysłać drogą w pełni elektroniczną, korzystając z portalu e-UDT, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub złożyć osobiście. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt na stronach UDT. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej. Szczegóły dotyczące poświadczania kopii za zgodność z oryginałem opisane są w kolejnych zakładkach.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.”
 4. Potwierdzenie wniesienia na rachunek bankowy opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 245,91 PLN. Kwotę tę należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt na stronie www UDT. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora OZE” oraz imię i nazwisko. Zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii opłata nie podlega zwrotowi w razie odmowy przez Prezesa UDT wydania certyfikatu.

Jak założyć firmę zajmującą się fotowoltaiką?

Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane w BIP UDT co najmniej dwa razy do roku dla każdego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż na 30 dni przed dniem egzaminu. Po ukazaniu się ogłoszenia będą przyjmowane zgłoszenia na egzamin. Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu: zgłoszenie udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej sprawdzanej podczas egzaminu pokrywa się z zakresem programowym szkoleń, opisanym w przepisach wykonawczych. Odnośnik do niego, zatytułowany “Zakresy programowe szkoleń” znajduje się w sekcji “DOKUMENTY” na stronach www Urzędu Dozoru Technicznego.

Po wydaniu certyfikatu dane instalatora zostaną umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer