Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy i biegnie od otwarcia spadku (chwila śmierci spadkodawcy) lub o powzięciu informacji o powołaniu do spadku. W przypadku osób najbliższych jest to przeważnie data śmierci spadkodawcy.

Sprawy spadkowe po rodzicach

Sprawę o dziedziczenie po rodzicach można bardzo szybko załatwić u notariusza jeśli wszyscy spadkobiercy stawią się do notariusza ( zarówno spadkobiercy ustawowi jak i testamentowi jeśli został sporządzony przez spadkodawcę testament). W innym przypadku, koniecznym jest złożenie do sądu ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Spadek można nabyć na podstawie testamentu lub ustawy. Pierwszeństwo ma ważny testament. W tym przypadku, wyłącza on dziedziczenie ustawowe i spadek nabywa spadkobierca lub spadkobiercy wskazani w testamencie.

Dziedziczenie po rodzicach

Jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe, na takich samych samych zasadach, dziedziczy się spadek po ojcu jak i po matce. W pierwszej kolejności do spadku po rodzicu powołane są dzieci i małżonek. Jeśli w chwili śmierci, spadkodawca nie miał małżonka, całość spadku dziedziczą dzieci w częściach równych.

Kto dziedziczy spadek po ojcu czy matce

Przy dziedziczeniu ustawowym, spadek po matce lub ojcu, dziedziczony jest przez dzieci i żyjącego małżonka w częściach równych. Przy czym należy pamiętać, że jeśli spadkodawca pozostawił więcej dzieci niż troje, to małżonek nie może nabyć mniej niż ¼ udziału spadkowego. Jeśli nie ma małżonka, dzieci, po rodzicu, dziedziczą całości spadku w częściach równych, tzn. wg przypadającego na dziecko udziału.

Przejęcie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się w sądzie na podstawie wydanego przez sąd postanowienia o nabyciu spadku. U notariusza sporządzany jest tzw, akt poświadczenia dziedziczenia i ma on formę aktu notarialnego. Koszt przeprowadzenia spawy o nabycie spadku przed sądem i u notariusza jest podobny. Różnice polegają na tym, że notariusz akt poświadczenia dziedziczenia sporządzi w jednym dniu, a w sądzie trzeba będzie poczekać na wyznaczenie przez sąd posiedzenia. Z tym, że do sądu nie muszą przyjść wszyscy spadkobiercy, a do notariusza muszą udać się wszyscy spadkobiercy w tym samym czasie.

Otwarcie testamentu, a nabycie spadku

Otwarcie testamentu odbywa się przed Sądem lub u notariusza. Sąd sporządza protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu. Jeśli testament jest ważny i nie został skutecznie podważony przez żadnego z pozostałych spadkobierców, na jego podstawie odbywa się nabycie spadku. Czynności tej można również dokonać przed sądem lub u notariusza.

logo-footer