Żaden przepis nie zabrania nawiązania stosunku pracy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Z powyższego wynika, że zawarcie umowy o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do…

logo-footer