W poprzednim artykule poruszyliśmy problem zabezpieczenia wadium oferty wstępnej w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jak się okazuje, problematyczny może okazać się nie tylko brak możliwości odrzucenia oferty wstępnej, która nie została zabezpieczona wadium. Ustawa bowiem wyłącza również odpowiednie stosowanie przepisów o terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą jest to okres przez, który wykonawca nie może wycofać się ze złożonej przez siebie oferty. Często jest on zabezpieczony wadium. W przypadku odmowy zawarcia umowy w stosownych przypadkach zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania wadium.

Negocjacje z ogłoszeniem

W trybie negocjacji z ogłoszeniem w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.

Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ofert wstępnych, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu.

Problematyka terminu związania ofertą wstępną

Analiza przepisów PZP prowadzi do wniosku, że ustawodawca wyłączył możliwość stosowania art. 220 PZP, w sytuacji gdy zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia po ofertach wstępnych (art. 163 ust. 1 PZP). Okoliczność tam może powodować istotne problemy dla zamawiających.

Wyłączenie zastosowania tego przepisy powoduje brak pewności zamawiającego, co do złożonych ofert wstępnych. Co więcej, w przypadku żądania zabezpieczenia oferty wstępnej wadium, pojawi się problem, w jakim terminie wadium powinno zostać zwrócone.

Jeżeli wykonawca zamierza wnieść wadium w formie gwarancji wadialnej powinien wskazać termin związania ofertą, czyli termin obowiązywania gwarancji, co może być bardzo utrudnione. Więcej na temat wadium w trybie negocjacji z ogłoszeniem pisaliśmy tutaj.

Podsumowując, należy uznać, że tryb negocjacji z ogłoszeniem niesie ze sobą pewne ryzyka. Być może  z tego powodu jest to tryb tak rzadko stosowany, mimo iż dzięki instytucji negocjacji pozwala zamawiającym na dostosowanie ofert do ich potrzeb.

logo-footer