Co zrobić gdy pracodawca nie płaci? Jakie są prawa pracownika?

Termin wypłaty wynagrodzenia najczęściej określa obowiązujący u pracodawcy regulamin wynagradzania. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jej  wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Co zrobić gdy pracodawca nie płaci? Pensja na czas – to obowiązek pracodawcy

Podkreślenia wymaga, że terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy.

Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia w terminie, lub też otrzymał je w nieprawidłowej wysokości może:

  1. Zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy,
  2. Złożyć pozew o zapłatę do sądu pracy.

Co zrobić gdy pracodawca nie płaci? Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Skargę na działalność pracodawcy należy kierować zgodnie z właściwością do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy.

Inspekcja pracy może wszcząć kontrolę i zażądać od pracodawcy złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jeśli stwierdzi, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z opóźnieniem, może nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi, a także wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Co zrobić gdy pracodawca nie płaci? Pozew do Sądu Pracy

Pracownik może wnieść również pozew do sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami za opóźnienie.

Co istotne, pracownik jest zwolniony z opłaty od pozwu w sprawach których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 5% wysokości dochodzonego roszczenia.

Roszczenia ze stosunku pracy, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, zasadniczo ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (art. 291 K.p.).

logo-footer