Działalność regulowana to taka, której rozpoczęcie poprzedza spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa oraz uzyskanie przez niego wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej np. do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY O WPIS DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU

Przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność, z zakresu działalności regulowanej np. w zakresie wytwarzania energii elektrycznej powinien złożyć wniosek o wpis do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Co ważne, Przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

KIEDY WNIOSEK O WPIS ZOSTANIE ODRZUCONY?

W kilku przypadkach przedsiębiorca otrzyma decyzję odmowną o wpisie do rejestru. Nastąpi to w sytuacji gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

3) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Odmowa wpisu skutkowała będzie zakazem rozpoczęcia działalności, którego złamanie obwarowane jest wysokimi karami.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak złożyć wniosek o wpis do rejestru bądź czy rozpoczęcie działalności wymaga uzyskania odpowiednich zgód bądź zezwoleniem?

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer