Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że została spełniona jedna z poniższych przesłanek:

– we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;

– we właściwym czasie wydane zostało postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

– niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;

– pomimo niezgłoszenia wniosku wierzyciel nie poniósł szkody.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – czas właściwy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Czas właściwy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oznacza moment, w którym istnieje jeszcze majątek spółki pozwalający na co najmniej częściowe zaspokojenie jej wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Czas ten musi przypadać na okres pełnienia przez członka zarządu funkcji w zarządzie.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – poniesienie szkody przez wierzyciela

Aby wykazać brak szkody po stronie wierzyciela członek zarządu musi wykazać, że mimo zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia swojej należności ze względu na brak wystarczającego majątku spółki.

W takiej sytuacji członek zarządu powinien odwołać się do stanu majątkowego spółki na czas właściwy do zgłoszenia upadłości i biorąc pod uwagę kolejność zaspokajania z masy upadłości, wykazać niemożność uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia swojego zobowiązania.

logo-footer