Notarialny Rejestr Testamentów

Notarialny rejestr testamentów (NORT) został utworzony Uchwałą nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z 4 czerwca 2011 r. w celu ograniczenia ryzyka nieujawnienia testamentu lub ujawnienia go z opóźnieniem oraz ułatwienia ujawnienia testamentu po otwarciu spadku.

NORT jest elektroniczną bazą danych, do której dostęp mają jedynie notariusze. W rejestrze przechowywane są informacje o testamentach sporządzonych w formie aktu notarialnego oraz testamentach własnoręcznych, jeżeli są przechowywane przez notariusza.

Testament jest rejestrowany w NORT przez notariusza wyłącznie na wniosek testatora złożony bezpośrednio w testamencie notarialnym, w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie, bądź w oddzielnym protokole, jeśli przedmiotem rejestracji jest testament notarialny dotychczas nie zarejestrowany lub testament własnoręczny przechowywany już przez notariusza, który ma go zarejestrować.

We wniosku o zarejestrowanie testamentu powinny znajdować się następujące dane:

  1. data oraz miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub stosownego protokołu,
  2. imiona, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza, a jeżeli testament notarialny lub protokół sporządził zastępca notariusza, także imiona i nazwisko zastępcy,
  3. imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz data i miejsce urodzenia testatora,
  4. numer ewidencyjny testatora, jeżeli został mu nadany.

Warto zaznaczyć, że za życia testatora wpis w NORT pozostaje niejawny, zatem do momentu otwarcia spadku uzyskanie informacji z rejestru jest niemożliwe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek o udzielenie informacji z rejestru składa sam testator.

Po otwarciu spadku wniosek o udzielenie informacji z rejestru może złożyć każdy, kto przedstawi dowolnemu notariuszowi odpis aktu zgonu lub inny dokument, z którego wynika, że testator zmarł. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i zawierać dane wystarczające do identyfikacji testatora.

Należy pamiętać, że rejestr nie zawiera danych o treści testamentu, a jedynie numer wynikający z kolejności wpisu w rejestrze, datę dokonania wpisu, datę oraz miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub protokołu oraz imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, bądź imiona i nazwisko zastępcy notariusza, jeżeli sporządził testament notarialny lub protokół.

logo-footer