PKD a zwolnienie z ZUS

Do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy w ostatnim czasie napływają liczne zapytania co zrobić w sytuacji gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uznał wniosku o zwolnienie ze składek z uwagi na brak przeważającego kodu PKD? Czy istnieje szansa na zmianę decyzji gdy faktycznie prowadzimy wymaganą przepisami przeważający rodzaj działalność gospodarczej?

Co to jest PKD?

W dużym uproszczeniu PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności, stanowiący zbiór rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców. Aktualną klasyfikację kodów z nazewnictwem i podziałem na odpowiednie grupy najlepiej sprawdzić w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Właściwy wybór PKD przy prowadzeniu przedsiębiorstwa ma o tyle istotne znaczenie, że wpływa na całokształt prowadzonej działalności w przyszłości, a nie prawidłowe wskazanie kodów np. w umowie spółki z o.o. spowoduje uniemożliwieniu zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualizacja kodów PKD

Aktualizacji dokonuje się przez zgłoszenie danych (w zależności od formy prowadzonej działalności) w CEIDG bądź KRS. Jest to o tyle istotne, że przedsiębiorca ma tylko 7 dni na zgłoszenie zmian do rejestru.

Jeżeli nie wiesz jak dokonać zmiany, prawnicy w Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy pomogą Ci wypełnić odpowiednie formularze i dokonać zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komu przysługuje prawo do zwolnienia ze składek ZUS?

Zgodnie z art. 31zq ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)  na  wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., działalność oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.2l.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.O4.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r” wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli miałeś ujawnioną którąś z wymienionych działalności jako przeważającą w KRS i spełniłeś przesłanki spadków obrotów – przysługuje Ci zwolnienie ze składek ZUS.

Brak aktualizacji kodów – odmowna decyzja ZUS – co teraz?

Jeżeli ZUS uznał, że nie przysługuje Ci prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, z uwagi na brak ujawnienia przeważającego kodu PKD na 30.09.2020 r., powinieneś złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS. Wniosek powinien wskazywać, czy faktycznie prowadziłeś działalność, ewentualnie dowody na jej prowadzenie. Pamiętaj, że na złożenie wniosku masz tylko 14 dni od otrzymania decyzji.

Chcecie Państwo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od odmownej decyzji ZUS?  Nie wiecie jak dokonać aktualizacji kodów PKD i szukacie wsparcia skutecznej i doświadczonej kancelarii w tej tematyce? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer