Pozwy zbiorowe

Coraz większa liczba przedsiębiorców rozważa pozwy grupowe przeciwko Skarbowi Państwa. Wiąże się to z odszkodowaniem za lockdown. Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące pozwów zbiorowych.

Co jest przedmiotem postępowania grupowego?

W postępowaniu grupowym dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach.

Kto wytacza powództwo w postępowaniu zbiorowym?

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. Może być nim osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień.

Jakie uprawnienia ma reprezentant grupy w postępowaniu zbiorowym?

Reprezentant grupy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy.

Czy aby wnieść pozew zbiorowy muszę zatrudnić adwokata/radcę prawnego?

Tak. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym.

 Co powinien zawierać pozew zbiorowy?

Powinien on spełniać wymagania Kodeksu postępowania cywilnego oraz zawierać:

1) wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;

2) wskazanie okoliczności, przesłanek do rozpoznania w postępowaniu grupowym, a w przypadku roszczeń pieniężnych także dokonanie ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrupy;

3) w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;

4) oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.

Jak mogę dowiedzieć się o postępowaniu zbiorowym?

Sąd ogłasza o wszczęciu postępowania grupowego. Publikacja ogłoszenia następuje w sposób najbardziej odpowiedni dla danej sprawy, tak aby umożliwiało ono poinformowanie o postępowaniu wszystkich potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do grupy. Ogłoszenie może zostać zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej właściwego sądu, na stronach internetowych stron lub ich pełnomocników lub w prasie o zasięgu ogólnokrajowym albo lokalnym.

Jakie informacje będą zawarte w ogłoszeniu o pozwie zbiorowym?

1) wymienienie sądu, przed którym toczy się postępowanie grupowe;

2) oznaczenie stron postępowania oraz oznaczenie przedmiotu sprawy;

3) informacje o możliwości przystąpienia do grupy

4) zasady wynagrodzenia pełnomocnika;

5) wzmiankę o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy.

Jak mogę przystąpić do pozwu zbiorowego?

Musisz złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy.  Powinieneś określić swe żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także przynależność do grupy oraz przedstawić dowody.

Do kogo powinienem się zgłosić chcąc przystąpić do pozwu zbiorowego?

Powinieneś zgłosić się do reprezentanta grupy.

W jakim terminie mogę przystąpić do pozwu zbiorowego?

Termin określa sąd w ogłoszeniu. Termin powinien być nie krótszy niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia.

 

logo-footer