Przetarg na dostawy artykułów spożywczych o wartości ponad 333,5 mln zł został unieważniony.

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza, na skutek odwołania złożonego przez Kancelarię Prawną Krzeszewski i Partnerzy w imieniu jednego z Klientów, unieważniła w całości przetarg na dostawy artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości ponad 333,5 mln zł.

Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące zasady jawności otwarcia ofert, składanych drogą elektroniczną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetarg został unieważniony z powodu naruszenia zasady jawności otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. W przedmiotowej sprawie, Zamawiający nie dopełnił obowiązku zorganizowania jawnego otwarcia ofert.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła pogląd odwołującego, zgodnie z którym rozszyfrowanie ofert stanowi jeden z elementów procesu otwarcia ofert.

Sygn. akt: KIO 1267/19 i KIO 1261/19.

Sprawę z ramienia Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy prowadzili: r. pr. Szymon Brożyński oraz adw. M. Kołodziejczyk.

logo-footer