Pracownicy. Zebranie pracownicze.

Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy odniosła sukces w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa dotyczyła zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na gruncie stosowania przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz jej kolejnych nowelizacji.

Skarga w WSA w sprawie przeciwko ZUS!

Na skutek skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, WSA zadecydował o uchyleniu zarówno decyzji organu pierwszej instancji jak i decyzji ZUS wydanej na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, w związku z tym nie znamy jeszcze motywów rozstrzygnięcia.

Sprawa przeciwko ZUS. O co chodzi?

Jednak należy spodziewać się, iż jego podstawą było błędne przekonanie ZUS o tym, iż jedynie rodzaj przeważającej działalności gospodarczej wpisany w KRS/REGON ma znaczenie dla przyznania lub odmowy przyznania zwolnienia ze składek ZUS.

ZUS odmówił Spółce zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W przedmiotowej sprawie ZUS odmówił zwolnienia, gdyż ocenił, że Spółka nie prowadziła działalności w danym kodzie PKD na datę 30 września 2020 r. oraz nie był to przeważający przedmiot działalności.

Takie twierdzenia ZUS oparł na treści wpisów w KRS/REGON. ZUS w jakikolwiek sposób nie weryfikował faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności. Oparł się jedynie na zapisach w KRS/REGON. Nawet pomimo przedłożenia przez Spółkę dowodów na wykazanie faktycznie prowadzonej działalności o kodzie zbieżnym z tym jaki przewiduje Tarcza, ZUS uznał w sposób absurdalny, iż Spółka takiej działalności nie prowadziła.

Kancelaria przygotowała skargę przeciwko ZUS i…

Z takim twierdzeniem nie zgodził się klient, który wywiódł przygotowaną przez nas skargę. Zarzuty skargi opierały się na twierdzeniu, iż faktycznie prowadzona przez Spółkę działalność a nie wpisy w KRS/REGON ma znaczenie dla decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu zwolnienia z obowiązku uiszczania składek.

Co więcej w skardze podniesiono, iż przeważająca działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę winna być oceniana na podstawie rzeczywistej działalności Spółki, a nie na podstawie „suchych” zapisów w rejestrach KRS/REGON.

Ważna informacja dla firm. Jest rozstrzygnięcie Sądu

Rozstrzygnięcie Sądu potwierdza, iż przedsiębiorcy mogą dochodzić swoich praw nawet gdy nie aktualizowali przeważającego kodu działalności gospodarczej ujawnianego w KRS/REGON. Znaczenie należy przypisać faktycznie prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.

Sądy administracyjne przychylają się do stanowiska przedsiębiorców, iż wpisów w KRS/REGON nie można traktować jako wyłącznego środka dowodowego służącego wykazaniu rodzaju prowadzonej działalności, a wnioskujący podmiot gospodarczy może te okoliczności wykazać także innymi środkami dowodowymi. Sądy zgadzają się z przedsiębiorcami, iż wpisy w REGON mają przede wszystkim znaczenie statystyczne.

Jakie firmy skorzystają na tym?

Skorzystają na tym podmioty, które nie zmieniły kodów PKD i przez to zostali pozbawieni wsparcia z tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa przewiduje uproszczony mechanizm oceny wniosków, polegający na przyznaniu pomocy w oparciu o warunek prowadzenia przeważającej działalności pod określonym kodem PKD w określonej dacie. Natomiast Sądy przychylają się do twierdzenia, iż przepisy te nie mogą stanowić przeszkody dla otrzymania zwolnienia w przypadku, gdy prowadzenie danej działalności można wykazać innymi środkami dowodowymi.

Sądy potwierdzają, iż miarodajne jest spełnienie wymogu w postaci prowadzenia przeważającej działalności w danym kodzie PKD na dzień złożenia wniosku o zwolnienie.

Czekamy na informację czy ZUS zaskarży wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawę prowadzili: adw. Kacper Dzik oraz adw. Paulina Józefczyk.

logo-footer