Procedura szacowania szkody łowieckiej to:

  • złożenie wniosku o szacowanie szkody;
  • czynności wstępne: weryfikacja wniosku, zawiadomienie stron o czynnościach;
  • szacowanie szkody: dokonanie oględzin (tzw. szacowania wstępnego) – bezpośrednio po zgłoszeniu szkody oraz szacowania ostatecznego – bezpośrednio przed zbiorem uprawy; w przypadku szkody w użytku zielonym (np. łąka, pastwisko), uprawie rolnej bezpośrednio przed zbiorem oraz w płodach rolnych nie dokonuje się oględzin; w tym wypadku jedyną czynnością jest szacowanie ostateczne;
  • sporządzenie protokołu z powyższych czynności niezwłocznie po ich wykonaniu;
  • wypłata odszkodowania (w przypadku niewniesienia odwołania od ustaleń szacowania);
  • odwołanie od ustaleń szacowania;
  • powtórne szacowanie szkody w ramach procedury odwoławczej;
  • wydanie decyzji ostatecznej w sprawie wysokości odszkodowania;
  • wypłata odszkodowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej;
  • powództwo do sądu powszechnego w przypadku niezadowolenia z decyzji.
logo-footer