Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

Niniejszy artykuł dotyczy przyłączenia odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW, to jest innych instalacji niż mikro instalacje.

 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do przedsiębiorstwa energetycznego

Wniosek oraz niezbędne załączniki należy złożyć na formularzu udostępnionym przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, a w przypadku braku formularzy, należy przygotować wniosek w całości samodzielnie. Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia składamy do przedsiębiorstwa energetycznego.

Do wniosku należy załączyć zestaw dokumentów, w tym:

– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należące do wnioskodawcy,

– plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci,

– dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową – parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych, wyciąg ze sprawozdania z badań, jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych),

– dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym – parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC,

– dla pozostałych źródeł wytwórczych – parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną;

Dodatkowo dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV:

– planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji elektroenergetycznej źródła oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło,

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Dokumenty te powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie).

Wnioskodawca wnosi zaliczkę (nie dotyczy źródeł przyłączanych do sieci o napięciu poniżej 1 kV)
na poczet opłaty za przyłączenie, na konto przedsiębiorstwa energetycznego.

2. Otrzymanie warunków przyłączenia instalacji do sieci od przedsiębiorstwa energetycznego

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przedsiębiorstwo energetyczne określi warunki przyłączenia oraz przedłoży stosowną umowę.

Istotne jest, iż w świetle art. 7 ust. 8d8 Prawa energetycznego, iż przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany harmonogram przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, uwzględniający poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 8e Prawa energetycznego w przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.

Art. 7 ust. 8d3 Prawa energetycznego przewiduje, iż w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powiadamia podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:

1) wyraził zgodę na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to wydaje warunki przyłączenia;

2) nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to odmawia wydania warunków przyłączenia.

Warunki przyłączenia obowiązują przez okres 2 lat od momentu ich doręczenia wnioskodawcy. Istota warunków przyłączenia przejawia się w tym, iż w okresie ważności warunków przyłączenia przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

3. Realizacja przyłącza i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej.

Po wykonaniu przez zakład energetyczny prac związanych z realizacją przyłączenia, nastąpi odbiór urządzeń i sieci służących przyłączeniu, wykonanych przez zakład. Gdy wytwórca wybuduje instalację, jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu instalacji. W dalszej kolejności następuje weryfikacja prawidłowości budowy instalacji OZE przez zakład energetyczny, i w przypadku, gdy zostało ono zrealizowane zgodnie z umową o przyłączenie, wystawione zostanie oświadczenie zakładu energetycznego potwierdzające możliwość rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej.

logo-footer