Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że została spełniona jedna z poniższych przesłanek: – we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości; – we właściwym czasie wydane zostało postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki? Członek zarządu spółki z o.o. – kiedy odpowiada za zobowiązania spółki? Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z o.o. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z…

Stare przysłowie mówi: „Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki”. Niestety, potwierdza się ono wielokrotnie w codziennym życiu. Nie chcemy jednak zniechęcać przed wspólnym wchodzeniem w biznes. Czasami jest to opłacalne, bazujące na wymienności  wiedzy, kontaktów, umiejętności, minimalizujące kapitał wniesiony na potrzeby działalności firmy. Wypada zatem inaczej zadać pytanie. Rozpad spółki z powodu konfliktu wspólników w…

logo-footer