Gdy decydujemy się na pierwszą chwilówkę, słownictwo zadłużeniowe nie jest dla nas specjalnie istotne. Jednak gdy już zaczynamy poważnie interesować się pożyczkami i tym, co mogą nam zaoferować, warto zapoznać się ze słownictwem, które często pojawia się w dyskusjach na ich temat. W tym artykule poznasz różnice między najczęściej spotykanymi i nierzadko błędnie używanymi pojęciami….

Nie budzi wątpliwości, że zamówienia publiczne kojarzą się przede wszystkim z przetargiem nieograniczonym. Warto jednak znać również instytucję konkursu i kiedy może, a kiedy powinien zostać przeprowadzony. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że konkurs w niektórych przypadkach jest obligatoryjny. Na czym polega konkurs w zamówieniach publicznych Zgodnie z ustawą PZP konkurs to przyrzeczenie publiczne, w którym…

Wykonawcy często zastanawiają się, czy brak załączenia jakiegoś dokumentu spowoduje od razu odrzucenie oferty, czy może zamawiający wezwie ich do jego uzupełnienia. Sytuację tę reguluje art. 128 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Oferta – dokument, który nie podlega uzupełnieniu Przede wszystkim należy pamiętać, że oferta jest dokumentem, który nie podlega uzupełnieniu. Oznacza to, że w…

W poprzednim artykule poruszyliśmy problem zabezpieczenia wadium oferty wstępnej w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jak się okazuje, problematyczny może okazać się nie tylko brak możliwości odrzucenia oferty wstępnej, która nie została zabezpieczona wadium. Ustawa bowiem wyłącza również odpowiednie stosowanie przepisów o terminie związania ofertą. Termin związania ofertą Termin związania ofertą jest to okres przez, który…

Odwołanie do KIO jest środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom na nieprawidłowe działanie zamawiającego. Poniżej zostanie omówiona procedura wnoszenia odwołania do KIO. Odwołanie do KIO. Jakie czynności zamawiającego mogą zostać zaskarżone do KIO? Ustawa PZP przewiduje możliwość wniesienia odwołania na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy…

W niniejszym artykule wyjaśniliśmy, iż wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia może korzystać z zasobów udostępnianych przez podmiot trzeci w  zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie udostępni tych zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Może…

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego coraz częściej odbywają się w ramach tzw. procedury odwróconej. Procedura ta ma za zadanie usprawnić postępowanie. Wykonawcy często mają jednak wątpliwość jaką datą powinny być opatrzone dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Artykuł 126 PZP stanowi: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w…

Procedura odwrócona polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert pod kątem wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty, a dopiero później dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dzięki zastosowaniu procedury odwróconej zamawiający bada pod kątem spełnienia kwalifikacji…

Wykonawca, który nie posiada oczekiwanych przez zamawiającego zasobów może skorzystać z zasobów udostępnionych mu przez podmiot trzeci. W jakich jednak przypadkach podmiot udostępniający zasoby musi być podwykonawcą? Poniżej przedstawiamy odpowiedź na zadane pytanie. Prawo zamówień publicznych. Warunki dla wykonawcy Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki określone przez zamawiającego. Warunki te…

Jaka jest istota wadium w zamówieniach publicznych? Wadium stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy. Jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium, jego niewniesienie skutkuje odrzuceniem oferty. Wadium w zamówieniach publicznych – Wysokość wadium W postępowaniach powyżej progów unijnych wadium wynosi 3% wartości zamówienia. Natomiast w tzw. procedurze krajowej wysokość wadium nie…

Page 1 of 21 2
logo-footer