Spadkodawca sporządzając testament może nie tylko rozporządzić majątkiem na rzecz konkretnych osób, ale również wydziedziczyć spadkodawcę ustawowego, pozbawiając go tym samym prawa do zachowku. Przed wydziedziczeniem należy jednak pamiętać o skutkach, jakie niesie za sobą ewentualne przebaczenie. Wydziedziczenie Art. 1008 kodeksu cywilnego przewiduje, że spadkodawca może w testamencie pozbawić spadkobierców ustawowych (zstępnych, wstępnych, małżonka i…

Odwołanie do KIO jest środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom na nieprawidłowe działanie zamawiającego. Poniżej zostanie omówiona procedura wnoszenia odwołania do KIO. Odwołanie do KIO. Jakie czynności zamawiającego mogą zostać zaskarżone do KIO? Ustawa PZP przewiduje możliwość wniesienia odwołania na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy…

Testament własnoręczny (holograficzny) jest, obok testamentu notarialnego i allograficznego, jedną z przewidzianych w kodeksie cywilnym zwykłych form testamentu. Jest to także najprostsza forma sporządzenia ostatniej woli. Testament własnoręczny – jak napisać testament własnoręczny (holograficzny)? Sporządzenie  testamentu holograficznego polega na spisaniu przez spadkodawcę ostatniej woli w całości pismem ręcznym, którą to następnie podpisuje i opatruje datą….

  Co to jest dziedziczenie ustawowe? Kiedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? W niniejszym wpisie odpowiadamy na te oraz szereg innych pytań i wątpliwości, z jakimi klienci zgłaszają się do naszej kancelarii. Dziedziczenie ustawowe – co to jest dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe jest jedną z form dziedziczenia zgodnego z…

We wcześniej publikowanych artykułach na naszej stronie informowaliśmy m.in. o dziedziczeniu długów, zrzeczeniu się dziedziczenia czy też wpływie rozdzielności majątkowej na dziedziczenie. Dziedziczenie umożliwia spadkobiercy lub spadkobiercom nabywanie określonych praw i obowiązków majątkowych. Jak się natomiast ma sytuacja dotycząca… dziedziczenia emerytury? Odpowiadamy. Dziedziczenie emerytury. Czy można odziedziczyć emeryturę? W skrócie – tak. W Polsce istnieje…

Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego z małżonków z grona spadkobierców? W artykule „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” odpowiadamy na te pytania. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Co to jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielnością majątkową nazywamy umowę, jaką zwierają małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Dzięki niej…

Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Jak wygląda procedura zrzeczenia się dziedziczenia? Czy dotyczy to także dzieci, wnuków, prawnuków (czyli zstępnych, a więc osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej). Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule. Zrzeczenie się dziedziczenia. Co…

Dług jest prawdziwą zmorą większości ludzi. Potwierdzają to statystyki. Pytania typu: „Jak radzić sobie z długami?” czy też „Jak wyjść z długów?” są bardzo popularnymi hasłami wyszukiwanymi w Google. Dług jest wynikiem naszych działań (zamierzonych lub nie). Co jednak, gdy musimy spłacać długi, które są efektem postępowania osoby, po której odziedziczymy spadek? Czy można powiedzieć…

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku inicjuje sądowe postępowanie spadkowe mające na celu ustalenie osób, które nabyły prawa do spadku po zmarłym spadkodawcy. Spadek – co to jest spadek? Kiedy jest otwarcie spadku? Przypomnijmy, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Chwilą otwarcia spadku jest zaś chwila śmierci spadkodawcy. W związku z powyższym postanowienie…

Notarialny rejestr testamentów (NORT) został utworzony Uchwałą nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z 4 czerwca 2011 r. w celu ograniczenia ryzyka nieujawnienia testamentu lub ujawnienia go z opóźnieniem oraz ułatwienia ujawnienia testamentu po otwarciu spadku. NORT jest elektroniczną bazą danych, do której dostęp mają jedynie notariusze. W rejestrze przechowywane są informacje o testamentach sporządzonych w…

Page 1 of 21 2
logo-footer