W niniejszym artykule wyjaśniliśmy, czym jest zapis testamentowy oraz jakie są podstawowe różnice pomiędzy zapisem zwykłym a zapisem windykacyjnym. Poniżej przybliżymy instytucję zapisu windykacyjnego. Za pomocą zapisu windykacyjnego spadkodawca może rozporządzić majątkiem poprzez postanowienie, że wskazana w testamencie osoba odziedziczy konkretny przedmiot zapisu (np. samochód, dom) z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy….

Żaden przepis nie zabrania nawiązania stosunku pracy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Z powyższego wynika, że zawarcie umowy o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do…

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Przepisy przewidują dwa sposoby ustalenia terminu urlopu, tj. w planie urlopów lub na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala…

14 czerwca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą przepisy obowiązującego od początku 2022 r. Polskiego Ładu. Część zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 r. i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku 2022 roku, inne mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r. Do najważniejszych zmian należą: Likwidacja ulgi…

 Jest to częściowe rozporządzenie spadkodawcy w prawie spadkowym. Innymi słowy, spadkodawca, na mocy zapisów, może rozdysponować konkretne przedmioty wchodzące w skład jego majątku na rzecz konkretnych osób, które niekoniecznie muszą być spadkobiercami. Zapis stanowi o rozporządzeniu majątkowym spadkodawcy. Zapis dotyczący prawa spadkowego może być dokonany wyłącznie w testamencie. W polskim prawie rozróżnić można dwa rodzaje…

Testamenty, a więc rozporządzenia umożliwiające zarządzanie własnym majątkiem, zgodnie z wolą spadkodawcy (przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów) dzielą się na zwykłe i szczególne. Jednym z testamentów zwykłych jest tzw. testament notarialny. Jest on sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.  Testament notarialny uchodzi za jedną z najpewniejszych form testamentów. Testament notarialny – co to jest testament…

W niniejszym artykule wyjaśniliśmy, iż wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia może korzystać z zasobów udostępnianych przez podmiot trzeci w  zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie udostępni tych zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Może…

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego coraz częściej odbywają się w ramach tzw. procedury odwróconej. Procedura ta ma za zadanie usprawnić postępowanie. Wykonawcy często mają jednak wątpliwość jaką datą powinny być opatrzone dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Artykuł 126 PZP stanowi: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w…

Procedura odwrócona polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert pod kątem wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty, a dopiero później dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dzięki zastosowaniu procedury odwróconej zamawiający bada pod kątem spełnienia kwalifikacji…

Wydziedziczenie jest jedną z instytucji prawa spadkowego. Polega na pozbawieniu zstępnych (tj. każdego kolejnego potomka tej samej osoby, czyli: dziecka, wnuka, prawnuka), małżonka lub rodziców do prawa zachowku. Może być dokonane przez spadkodawcę tylko w testamencie, wyłącznie z określonych przyczyn. Wydziedziczenie zatem polega na świadomym i celowym odebraniu upoważnionej osobie uprawnień w zakresie prawa spadkowego….

Page 1 of 21 2
logo-footer