Żaden przepis nie zabrania nawiązania stosunku pracy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Z powyższego wynika, że zawarcie umowy o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do…

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Przepisy przewidują dwa sposoby ustalenia terminu urlopu, tj. w planie urlopów lub na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala…

14 czerwca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą przepisy obowiązującego od początku 2022 r. Polskiego Ładu. Część zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 r. i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku 2022 roku, inne mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r. Do najważniejszych zmian należą: Likwidacja ulgi…

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia (art. 94 pkt. 5 Kodeksu pracy). Termin, miejsce i sposób wypłaty wynagrodzenia określone są w art. 85 i 86 k.p. Co więc w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je w nieprawidłowej wysokości? Zgodnie z art. art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik może…

Termin wypłaty wynagrodzenia najczęściej określa obowiązujący u pracodawcy regulamin wynagradzania. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jej  wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Co zrobić…

Zgodnie z art.  29 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy; 2) miejsce wykonywania pracy; 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 4) wymiar czasu pracy;…

W niniejszym artykule poruszymy nieuczciwe praktyki pracodawców. To ważny temat, niestety często stosowany na rynku. Warto mieć świadomość należnych praw i obowiązków. Nieuczciwe praktyki pracodawców: Bezpłatny dzień próbny Kodeks pracy nie zna pojęcia „bezpłatnego dnia próbnego”. Zawiera natomiast instytucję umowy o pracę na okres próbny, która ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika i weryfikacji, czy…

Urlop adopcyjny to uprawnienie przysługujące rodzicom, którzy adoptują dziecko. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jak i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Urlop adopcyjny – komu przysługuje? Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (urlop adopcyjny) przysługuje pracownikowi, który: przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego…

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim również ma prawo do zasiłku chorobowego. Jak zatem obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – kiedy przysługuje? Zasiłek chorobowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przysługuje, gdy: przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; upłynął tzw. okres wyczekiwania – zasiłek przysługuje po upływie…

Urlop macierzyński, powrót po urlopie macierzyńskim do pracy, a także urlop wychowawczy to niezwykle istotne kwestie dla rodzin. Nie tylko z racji przyjścia na świat dziecka, ale też spraw związanych z planami i karierą zawodową. Taka sytuacja wiąże się z określonymi prawami i zasadami. Przedstawiamy pięć rzeczy, które powinno się wiedzieć po powrocie z urlopu…

Page 1 of 21 2
logo-footer